Usluge i cenovnik

Psihoterapija

Psihoterapija- individualna trajanje 60min cena 3000,00rsd

-psihoterapija dece trajanje 50min cena 3000,00rsd

-bračna, partnerska psihoterapija trajanje 75min cena 4500,00rsd

-porodična psihoterapija 90min 5200rsd

-grupna psihoterapija trajanje 120min cena po osobi 1500,00rsd

Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje 60min, 3000,00rsd

Psihološko savetovanje dece 45min cena 2500,00rsd

 

Iskustveno edukativne radionice za decu

Jednom mesečno po detetu 1000,00rsd 90min

Dva do četiri puta mesčno po 90min , po detetu 850,00rsd

Psihološke radionice za odrasle

120min po osobi 1500,00rsd

Psihološko testiranje trajanje zavisi od vrste testova kao I cena koja se kreće od 3000,00rds do 11.000,00rsd

Defektološka procena

60min 3500,00rsd u koliko je potrebno dva časa procene, cena je 2500,00 po času.

Kontrolna procena je 3000,00rsd

Defektološki tretman

45min 1800,00rsd

*uz mogućnost korigovanja cene za dolaske više puta nedeljno.

Savetodavni i vaspitni rad sa roditeljima

(psihoterapeut, pedagog, defektolog) 45min 1800rsd

Trening razvojnih veština za odrasle

trajanje 4 dana po 5h , 12.000,00rsd po osobi

Logopedska procena

trajanje 45min cena 3500,00rsd

Program stimulacije razvoja dece

Program stimulacije razvoja dece ima za cilj da podstakne senzomotorni, emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj deteta i tako mu obezbedi aktivno i što uspešnije i samostalnije učešće u društvenom životu. S obzirom da se razvoj  određenih funkcija i ponašanja kod dece  odvija  uobičajenim redosledom jako je važno da sazrevanje tih funkcija bude u adekvatnom vremenskom okviru. Činjenica je da se u najranijem detinjstvu postavljaju temelji za sve životne uspehe, a propusti u stimulaciji razvoja deteta u ovom periodu ostavljaju dugoročne posledice, koje se kasnije teško mogu nadoknaditi.

Stručni tim  sastavljen od psihologa, defektologa, logopeda i pedagoga učestvuje u kreiranju programa za stimulaciju razvoja gde je obuhvaćeno podsticanje  intelektualnog razvoja dece, govorno-jezičkog razvoja, novog učenja, razvoj i korekcija pažnje kao i aktiviranje motoričkih sposobnosti ( krupne i fine motorike). Kroz program će se deca predškolskog uzrasta spremiti za školu i razviti znanja i veštine potrebne za njihov uzrast, dok će deca školskog uzrasta u mnogome poboljšati svoje uspehe u školi.

Rad u grupi je predviđen od troje do petoro dece , istog uzrasta u zavisnosti od oblasti na kojoj radimo. Prednost grupnog rada je u tome što on utiče na razvoj socijalnih i emocionalnih sposobnosti.

Radionice će se održavati jednom do dva puta nedeljno u trajanju od 45- 60 minuta. I cena je 1200rsd

Imajući u vidu da je redosled razvoja identičan kod sve dece, ali da se brzina razvoja u velikoj meri razlikuje od deteta do deteta, tako da je potrebno da se na početku uradi procena trenutnog razvojnog kapaciteta svakog deteta,  kako bi se plan rada prilagodio individualnom  razvoju svakog polaznika.

 

Procena razvoja deteta

Redosled razvoja je sličan kod sve dece, ali se brzina razvoja u velikoj meri razlikuje od deteta do deteta. Razvoj  ima svoje „skokove“ – kada dete odjednom savlada pojedinu veštinu i učini napredak u određenoj oblasti razvoja, „razvojne pauze“- kada se dete duže vreme zadrži u pojedinoj fazi razvoja, bez daljeg napretka, kao i „padove“ – kada dete čak i nazaduje u razvoju i vrati se nekoliko stepenika unazad, ponašajući se manje zrelo u odnosu na nivo koji je do tada postiglo. Naš stručni tim u “Todorović centru”  vrši procenu stepena razvoja svakog deteta ponaosob, pružamo savete i organizujemo programe stumulacije daljeg razvoja vašeg deteta.

 

Psihološka procena

60min 3500,00rsd

Priprema dece za polazak u školu

50min 1500rsd

Pomoć pri učenju i izradi domaćih zadataka

60min 1500,00rsd ili po potrebi deteta formiraju se određeni paketi na mesečnom nivou

Rad sa darovitom decom

60min 1500,00rsd

Edukacija dojenja

Jednomesečna edukacija dojenja 

-pet susreta po 60min, cena 10.000,00rsd

-individualni rad ili rad u paru supružnika 17.000,00rsd

-Konsultacija 30min cena 2000,00rsd

-Telefonska konsultacija 15min cena 900,00rsd

-Izlazak na teren 2500,00rsd+prevoz

Interdisciplinarna procena

(psihoterapeut, psiholog, defektolog, pedagog) 120-180min 5200,00rsd

Edukacije i seminari

Cena ce biti objavljena u najavi edukacije i seminara

Trening razvojnih veština za decu

trajanje 4 dana po 4h, 10.000,00rsd po detetu

Logopedski tretman

45min 1500rsd

*uz mogućnost korigovanja cene za dolaske više puta nedeljno