Dobrodošli u Todorović centar da se zajedno menjamo, rešavamo probleme, rastemo i razvijamo potencijale. Moje ime je Tanja Todorović, psihoterapeut, psihološki savetnik, trener razvojnih veština i master defektolog.

Todorović centar

Je centar za psihoterapijsku i razvojnu podršku. Osnovan je sa ciljem pružanja psihološke, psihoterapijske, defektološke i pedagoške pomoći i rešavanju ličnih, porodičnih, bračnih i razvojnih problema, kao i onima koji žele da razvijaju svoje potencijale. Usluge centra su namenjene deci, adolescentima i njihovim porodicama, odraslim pojedincima i parovima.

Lokacija

Žitni trg 12/2 23000 Zrenjanin

Telefon

(+381)62 1631448

E-mail

todorovic.centar@gmail.com

Moja vizija je društvo u kome mentalno zdravlje, odlazak na psihoterapiju i defektološki tretmana nisu tabu tema, već normalna svakodnevica. Ono što smatram izuzetno važnim je prevencija i unapređenje mentalnog zdravlja kod svih članova društva i to je ono čemu težim da doprinesem.

Baveći se privatnom psihoterapijskom praksom izrodila se ideja o osnivanju mog centra koji će svima da omogući lako dostupnu psihoterapijsku, psihološku, defektološku pomoć i lični rast i razvoj potencijala.

Jedna tehnika, jedna vrsta pristupa ili usluga nije podjednako delotvorna kod svih osoba. Kad imam ’pod rukom’ više dostupnih alata za rad, onda će i rezultat biti i brži i bolji. Integrativni pristup je upravo ono što moje usluge i usluge TODOROVIĆ CENTRA izdvaja od drugih.

Zašto Todorović centar?

Centar pruža na jednom mestu usluge koje se odnse na sve starosne dobi na pojedinca, parove, porodicu i grupe.

Usluge centra nisu namenjene samo onima koji imaju psihološko-emotivne probleme, već I onima koji žele da rade na svom ličnom rastu I razvoju ličnosti.

Osim integrativnog psihoterapijskog pristupa kojim se bavim, TODOROVIĆ CENTAR je prepoznatljiv po timu interdisciplinarnih stručnjaka

Na jednom mestu možete dobiti usluge prevencije, procene i adekvatan tretman kroz terapijski I edukativno savetodavni rad.

1. Online psihoterapija

Online psihoterapija jeste proces koji se odvija između terapeuta i jedne osobe putem interneta. Sistemski rad sa pojedincem podrazumeva rad sa različitim temama, problemima, traumatskim iskustvima, uverenjima, načinima na koji individua moze prevazići ono što je tišti, formirati bolja uverenja ,uticati na sopstveni razvoj ,na svoj posao, prijatelje, brak ili svoju porodicu i time izazvati promene u svom životu.

2. Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija jeste proces koji se odvija između terapeuta i jedne osobe.Sistemski rad sa pojedincem podrazumeva rad sa različitim temama, problemima, traumatskim iskustvima, uverenjima, načinima na koji individua moze prevazići ono što je tišti, formirati bolja uverenja ,uticati na sopstveni razvoj ,na svoj posao, prijatelje, brak ili svoju porodicu i time izazvati promene u svom životu.

3. Grupna psihoterapija

Grupe za lični rast i razvoj podrazumevaju okupljanje ljudi oko zajedničkih tema, tokom kojih se u sigurnoj i prijatnoj atmosferi, uz podršku grupe i razmenu ličnih iskustava, mogu osnažiti i prigrliti sve one teškoće koje život nosi.Grupe za podršku se realizuju po istom principu kao I individualni rad, jednom nedeljno, od 5 do 15 članova. Grupa se formira tematski ili u odnosu na strukturu članova.

4. Psihoterapija dece

Podrazumeva uglavnom pristup kroz igru ili play terapiju. Kroz igru obradjuju se razliciti simptomi i problemi kod  dece (emocionalne veštine, strahovi, noćno mokrenjepsihosomatski simptomi,agresivnost, stidljivost, problemi socijalizacije, emocionalni problemi i drugi simptomi).

5. Psihoterapija zavisnosti

Podrazumeva prevazilžzenje svih oblika zavisnosti (kocka,alkohol,toksikomanija, internet…).Odvija se uglavnom u saradnji sa psihijatrom i uz podršku nekog ili svih članova porodice.

6. Psihoterapija adolescenata

Ovaj oblik terapije jeste uglavnom prilagođen specifičnosti promena koje pubertet,adolescencija i mladost podrazumevaju i rešavanju onih problema koji su vezani za mladalačko doba.

7. Porodična psihoterapija

Odvija se izmedju terapeuta i cele porodice.Podrazumeva izradu genograma,prevazilaženje starih i distunkcionalnih i uspostavljanje funkcionalnijih obrazaca funkcionisanja porodice. Usposttavljanje bolje komunikacije i funkcionisanja među članovima porodice.

8. Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje, za razliku od psihoterapije, jeste proces usmeren na određeni problem, uglavnom jasno konkretizovan, gde se rad ograničava na rešavanje tog problema, bez dubljeg ulaženja u ličnost i uzroke određenog stava klijenta. Samim tim, savetovanje se usresređuje na  problem i njegovo rešavanje, što zahteva kraći tretman i uglavnom brže i lakše dolaženje do poželjnog rešenja.

9. Logopedska procena i tretman

Logopedska procena ima za cilj odrediti koliko je dete ovladalo razvojnim fazama u oblasti govora u odnosu na svoj kalendarski uzrast. A tretma podrazumeva podsticanje govorno- jezickog razvoja, ispravljanje nepravilnog izgovor glasova, bavljenje problemima citanja i pisanja, problemima u ucenju

I poremecajima glasa.

10. Defektološka procena

Ima za cilj odrediti koliko je dete ovladalo razvojnim fazama u oblasti motorike, govora, mišljenja i emocionalnog razvoja u odnosu na svoj kalendarski uzrast, kao i da I I u kojoj meri ispoljava neke od poremećaja ponašanja. Procena podrazumeva razgovor sa roditeljima, opservaciju deteta tokom slobodne igre, kao i procenu razvoja uz korišćenje defektoloških testova. Takođe podrazumeva razgovor sa detetom sa ciljem utvrđivanja u kom stepenu I koje oblike poremećaje ponašanja dete ispoljava. Nakon procene roditelj dobija nalaz i mišljenje defektologa.

11. Defektološki tretman

(Individualni preventivno-korektivan rad) podrazumeva sprovođenje aktivnosti u cilju postizanja postavljenih ciljeva. Sve aktivnosti predviđene programom se prilagođavaju poštujući detetova interesovanja, veštine i sposobnosti, primenjujući pozitivnu psihologiju. Svaki tretman se planira i sprovodi tako da odgovara detetu.

12. Bračna i partnerska terapija

Ovaj oblik psihoterapije podrazumeva rad na prevazilaženju različitih koflikata ,problema,nerazumevanja u bračnoj ili partnerskoj relaciji i pomaže u uspostavljanju boljih i adekvatnijih bračnih odnosa, kao i kod i nakon razvoda. Ovaj oblik terapije pomaže u onim bračnim relacijama gde je jedan od partnera ili su oba partnera donela odluku o razvodu.

13. Pedagoška procena i tretman

Pedagoška procena je slična defektološkoj proceni ali se razlikuje na oblasti kojima se bavi. Dok se tretman odnosi na izgradnju kvalitetnih odnosa sa roditeljima i vršnjacima, rad na samopouzdanju. kvalitetno i kontrolisano korišćenje slobodnog vremena, ostvarivanje školskog uspeha, poštujući individualnost deteta ( podrška pri izradi domaćeg zadatka, rad na metodama uspešnog učenja , , izgradnju urednih navika u učenju i vannastavnim aktivnostima, prepoznavanje i pokazivanje svojih emocija, osamostaljivanje i samopoštovanje, podršku pri prevazilaženju krize usled neočekivanih dogadjaja ( gubitak bliske osobe, razvod roditelja, bolest,..),rad sa darovitom decom, podsticanje kreativnosti i grafomotoričkog razvoja.

O meni

Moje ime je Tanja Todorović, sertifikovani sam psihoterapeut OLI integrativnog pravca, psihološki savetnik i trener razvojnih veština. Master studije sam završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje master defektolog sa užom specijalnošću za bolesti zavisnosti i prevenciju poremećaja ponašanja. Tokom studija sam se dodatno usavršavala na institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj i završila dvosemestralnu edukaciju mentalne higijene razvojnog doba i  mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u detinjstvu i mladosti.

Takođe sam pohađala naprednu edukaciju Stivena Karpmana iz TA (transkakcione analize).  Kao student sam radila brojna istraživanja i pisala naučne radove na teme koje se tiču mentalnog zdravlja, osobina ličnosti, agresivnosti, psihopatije…Višegodišnje iskustvo u radu sam stekla u institucijama kao što su bolnice, dom zdravlja i škole, organizacije i kroz učešće na prjektima ministarstva zdravlja.

Ne čekajte više. Promenite Vaš život na bolje već danas